تاريخ روز : شنبه 27 مهر 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

نحوه ورود به پرتال سهامداران

نام کاربری : کدبورسی      مثال:(احمـ12345)

رمز عبور : شماره شناسنامه


 پرداخت سود سهام به ازای هر سهم 380 ریال

سهامداران محترمی که در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/15 سهامداراین شرکت بوده اند می توانند طبق برنامه زمانبندی از روز سه شنبه تاریخ 


1398/04/25 با مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند.

مدارکلازم جهت دریافت سود سهام :

سهامداران حقیقی: اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه و ارائه کدمعاملاتی «موسوم به کد بورسی»

لازم به ذکر است ،وکیل سهامدار بایستیعلاوه بر مدارک ذکرشده ،اصل و کپی وکالتنامه خود را نیز به همراه داشته باشند.

   سهامداران حقوقی:  علاوه بر مدارک مذکور از نماینده سهامدار، نامه معرفی شماره حساب شرکت در یکی ازبانک های متصل به سیستم شتاب به امضای مدیران صاحب امضاء مجاز

    شایان ذکر است سود سهام سبدهای اختصاصی (سبد گردان )با ارائه شماره حساب بانکی بصورتکتبی و یک نسخه ازکپی قرارداد به شماره نمابر ذیل جهت واریز ارسال گردد.